Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

MountGreen

Emmalaan 6

3911 BB  RHENEN (let op: dit is geen bezoekadres)

 

E-mailadres: info[@]mountgreen[.]nl

KvK-nummer: 63530872

Btw-identificatienummer: NL001998118B35

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Ondernemer en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Klant elektronisch beschikbaar gesteld. Nadat de overeenkomst is aanvaard door Klant wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 4. Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product meesturen:
  1. het e-mailadres van Ondernemer waar Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Uitgesloten van herroepingsrecht zijn planten, daar deze bij slechte verzorging in kwaliteit achteruit kunnen gaan.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ondernemer mag, mits hij Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Klant en kosten daarvan

 1. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Klant het product terug. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
 5. Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van Ondernemer bij herroeping

 1. Als Ondernemer de melding van herroeping door Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Ondernemer vergoedt alle betalingen van Klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Klant de herroeping meldt. Ondernemer mag wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Klant heeft gebruikt, tenzij Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Klant.
 4. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen binnen de aangegeven verzendtermijn uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Vertraging van bezorging als gevolg van technische problemen of stakingen bij de postbezorger zijn voor risico van Klant.
 6. Beschadiging aan de verpakking die optreden in het verzendproces zijn voor risico van Klant. Beschadiging aan de plant, dusdanig van aard dat de plant niet meer levensvatbaar is, die optreden in het verzendproces en/of vermissing zijn voor risico van Ondernemer. In dat geval, mits Klant binnen 3 dagen na ontvangst de beschadiging of binnen 7 dagen na de verzenddatum de vermissing meldt, zal Ondernemer het product opnieuw verzenden.

 

Artikel 11 - Duurtransacties

 1. Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Het in de overeenkomst genoemde bedrag dient door Klant vóóraf te worden voldaan middels één van de op de website geboden betaalmethoden, of bij levering.
 2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.

 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ondernemer en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.